Over ons

Onze visie

We streven ernaar een bijdrage te leveren aan autonoom en authentiek leiderschap. Zo’n leider is gegrond in zichzelf en heeft inzicht in zijn of haar afweer-en verdedigingsmechanismen en weet zich daarvan los te maken.

Onze aanpak

We werken vanuit een psycho-dynamisch perspectief. Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het werken met een casus uit de werk-praktijk in combinatie met de biografie van de deelnemer. Door deze casus te koppelen aan de biografie, herleiden we in groepsverband de niet-rationele en disfunctionele processen. Waar komen bepaalde patronen vandaan? Hoe is uw gedrag te verklaren vanuit de biografie? Zo wordt het verleden in nieuw perspectief geplaatst en wordt het voor de deelnemer mogelijk dit gedrag te veranderen.

Onze geschiedenis

De Stichting Bedrijfskunde is in 1965 ontstaan als samenwerkingsverband tussen de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool (Rotterdam) en de T.H. Delft op basis van een initiatief van een aantal grote ondernemingen. Zo wordt, in nauwe samenwerking met de University of Michigan, de basis gelegd voor de eerste geïntegreerde Business School van Nederland.

In 1969 wordt vervolgens het Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde opgericht,  waartoe ook de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden toetreden. In de tweede helft van de tachtiger jaren gaat de interfaculteit Bedrijfskunde als ‘gewone’ faculteit deel uit maken van de Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management). De Stichting Bedrijfskunde wordt verzelfstandigd. In de loop van de jaren is de inhoudelijke focus meer en meer komen te liggen bij het functioneren van de persoon van de leider in de organisatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij als Stichting Bedrijfskunde houden bij onze bedrijfsvoering rekening met de belangen van onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in het algemeen. Dit laten wij o.a. zien door sponsoring van goede doelen, het gebruik van ECF papier, hergebruik van multifunctionals en door te zorgen voor een goed werk-en leefklimaat voor onze medewerkers.

Ook proberen wij een open dialoog te voeren met onze klanten en optimale omstandigheden te creëren voor het welbevinden van onze deelnemers. Wij hechten er waarde aan om te veranderen en ons samen met andere bedrijven in te zetten voor mens, milieu en maatschappij.

Aandacht

Ruben_May-3026

Verwerking

ruben_may

Op locatie

Ruben_May-2931