ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING BEDRIJFSKUNDE ERASMUS MANAGEMENT CENTER ROTTERDAM Gevestigd te Capelle a/d IJssel

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 17 februari 2011.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. In deze algemene voorwaarden wordt de opdrachtgever casu quo aspirant-opdrachtgever aangeduid als cliënt en de gebruiker van deze algemene voorwaarden -te weten Stichting Bedrijfskunde, Erasmus Management Center- als SBK.

2. Deze algemene voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van cliënt.

3. De onderhavige voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen aan cliënt en door SBK met cliënt gesloten overeenkomsten tot het verrichten van diensten, welke diensten onder andere omvatten het verzorgen van leergangen, conferenties, in-company trainingen en advisering in de ruimste zin des woords.

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de voorzitter van SBK schriftelijk zijn bevestigd.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de cliënt en SBK in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

6. Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen en te raadplegen op www.stichtingbedrijfskunde.nl

ARTIKEL 2 BEGROTINGEN, PRIJSOPGAVEN, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van SBK, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, tekeningen, modellen, berekeningen, prijslijsten, alsmede andere door SBK verstrekte opgaven, binden SBK niet.

3. De overeenkomst komt tot stand wanneer SBK binnen zeven dagen, nadat zij de opdracht heeft ontvangen -door ontvangst o.a. per post, fax of via internet van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier of anderszins- deze schriftelijk bevestigt, danwel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

4. Het staat SBK vrij de opdracht in gedeelten uit te voeren.

ARTIKEL 3 IN-COMPANY TRAININGEN

1. SBK en cliënt zullen elkaar ten behoeve van in-company trainingen naar beste weten informeren en elkaar over en weer van de gewenste informatie voorzien. De condities, waaronder door partijen een in-company training wordt aangegaan, zullen in een specifieke overeenkomst worden vastgelegd.

2. In geval zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst feiten of omstandigheden voordoen, ten gevolge waarvan de in lid 1 van dit artikel genoemde overeenkomst niet meer aan de wensen van partijen voldoet, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aan de gewijzigde situatie aanpassen.

3. SBK zal cliënt informeren omtrent de voortgang van de door SBK samen te stellen training. Op verzoek van cliënt verschaft SBK inzicht in de methoden die in het opleidingsprogramma ten behoeve van cliënt worden gehanteerd.

ARTIKEL 4 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Cliënt garandeert SBK te allen tijde dat het gebruik door SBK van door cliënt verstrekte gegevens en informatie SBK niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

2. Cliënt vrijwaart SBK volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens SBK geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in het vorige lid bedoelde garantie.

3. Alle bij de aanbieding door SBK verstrekte afbeeldingen, foto’s, catalogi, syllabi, modellen, berekeningen, alsmede alle overige gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk aangeduid. Op deze opgaven behoudt SBK, voor zover van toepassing, de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom. De opgaven blijven, ook na het verlenen van de opdracht, eigendom van SBK. Vorenbedoelde opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks schriftelijk wordt bevestigd. Genoemde opgaven mogen zonder toestemming van SBK niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

ARTIKEL 5 HONORARIUM / CURSUSGELD

1. Iedere overeenkomst wordt gesloten onder de nadrukkelijke voorwaarden, dat het honorarium is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de verrichting van diensten door SBK wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal SBK gerechtigd zijn tot herziening van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

2. Indien het oorspronkelijk overeengekomen honorarium ingevolge het eerste lid wordt verhoogd met meer dan tien procent, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen zeven dagen nadat SBK cliënt van de verhoging in kennis heeft gesteld.

3. In geval cliënt deelneemt aan een door SBK georganiseerde leergang is cliënt hiervoor een vast bedrag aan cursusgeld verschuldigd. Ten aanzien van door SBK georganiseerde leergangen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing.

ARTIKEL 6 VERTROUWELIJKE GEGEVENS

SBK zal de gegevens en informatie welke cliënt haar in het kader van de opleidingsrelatie en/of ten behoeve van de advisering verschaft vertrouwelijk behandelen.

ARTIKEL 7 WERK VAN DERDEN

1. SBK is hierbij uitdrukkelijk door cliënt gemachtigd, indien en voorzover SBK dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, bepaalde diensten, zonder kennisgeving aan cliënt, voor rekening en risico van cliënt te laten verrichten door derden.

2. SBK zal, tenzij per geval uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer verplicht zijn zulke derden uit naam van cliënt voor hun werkzaamheden rechtstreeks te voldoen. Cliënt vrijwaart SBK tegen iedere aanspraak welke derden jegens SBK zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van SBK voor cliënt verricht.

ARTIKEL 8 RECLAME

1. Reclames met betrekking tot door SBK verrichte diensten en/of het door SBK op de facturen in rekening gebrachte honorarium/cursusgeld dienen schriftelijk binnen zeven dagen na factuurdatum van de stukken of informatie waarover cliënt reclameert aan SBK kenbaar te worden gemaakt.

2. Reclames geven cliënt geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.

3. Indien de reclame gegrond is, zal SBK een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste het in rekening gebrachte honorarium/cursusgeld ter zake van het gereclameerde deel der verrichte diensten, dan wel ter hoogte van het gereclameerde deel van het in rekening gebrachte cursusgeld. Tot verdere schadevergoeding is SBK niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

ARTIKEL 9 KLACHTEN

SBK kent een klachtenprocedure. Deze procedure is in te zien op www.stichtingbedrijfskunde.nl. Desgevraagd kunnen deze voorwaarden ook aan u (kosteloos) worden toegezonden.

ARTIKEL 10 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door de SBK gegeven cursussen en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van allerlei factoren, die buiten SBK’s invloed vallen. Ofschoon de opdracht door SBK naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan SBK derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar gegeven cursussen en verstrekte adviezen.

2. SBK is tegenover cliënten slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. In geen geval zal deze aansprakelijkheid van SBK voor nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen verder strekken dan het bedrag van de, voor de desbetreffende diensten, verschuldigde honoraria, bij opdrachten met de langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3. Het recht op schadevergoeding vervalt indien niet binnen 12 maanden nadat het schade veroorzakende feit plaatsvond schriftelijk aan SBK is gemeld.

4. SBK aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

5. Onder niet toerekenbare tekortkomingen wordt in de voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door SBK redelijkerwijs door cliënt niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, personeelsgebrek, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

6. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is SBK gerechtigd, hetzij de tijd waarbinnen/waarop de te verrichten diensten dienen te worden verricht met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien cliënt SBK daartoe schriftelijk aanmaant, is SBK gehouden zich binnen zeven dagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

ARTIKEL 11 RETENTIERECHT

SBK is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op de door cliënt aan SBK ter hand gestelde zaken, totdat al haar vorderingen op cliënt ter zake van de tegenprestatie voor door SBK ten behoeve van cliënt krachtens enige overeenkomst verrichte of te verrichten diensten alsmede ter zake van de kosten die SBK uit hoofde van haar zorgplicht voor de hier bedoelde zaken heeft gemaakt, zijn voldaan.

ARTIKEL 12 BETALING

1. SBK behoudt zich het recht voor gefaseerd uitgevoerde diensten afzonderlijk te factureren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of anders op facturen van SBK staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum ten kantore van SBK of op een door SBK aan te wijzen rekening.

2. Met ingang van de eerste dag na de in lid 1 bedoelde termijn is cliënt voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend, dat de betaling nadien is uitgebleven, van rechtswege, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid.

3. Indien SBK bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal cliënt gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten zullen tot een te vorderen bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) vijftien procent van het te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 250 (tweehonderdvijftig euro) bedragen.

4. Alle door SBK ter zake van de relatie met de cliënt gemaakte kosten, welke voortvloeien uit het voeren van een rechtsgeding, waaronder mede begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, komen ten laste van cliënt, uitgezonderd proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien SBK als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

5. Indien cliënt met de betaling jegens SBK in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de uitvoering van de lopende overeenkomsten contante betaling kan worden geëist.

6. Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van SBK goede gronden aanwezig zijn, dan heeft SBK het recht niet te presteren of niet verder te presteren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door cliënt zekerheid is gesteld voor al hetgeen cliënt aan SBK verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan SBK op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van honorarium voor de reeds verrichte diensten en stopzetting van eventuele verdere verrichting van diensten, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen verrichting van de diensten en betaling.

7. Cliënt is jegens SBK gehouden tot de onder lid 6 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens SBK verschuldigd is of zal worden, ook indien niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van zijn diensten. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, berekeningskosten en dergelijke aan de zijde van SBK gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van cliënt.

8. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan -zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur- en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

ARTIKEL 13 ANNULERING LEERGANG

1. In geval van annulering van een overeengekomen opdracht is cliënt bij annulering tot drie maanden vóór aanvang van de leergang SBK 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen drie maanden doch niet binnen één maand voor aanvang van de leergang, is cliënt 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de leergang is cliënt het volledige cursusgeld verschuldigd.

2. De in lid 1 opgenomen annuleringsregeling geldt ongeacht de reden van annulering van de deelneming aan de leergang. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

3. De annuleringsregeling van lid 1 vervalt indien door de cliënt voor passende vervangende deelneming (dat wil zeggen in overeenstemming met de cursusleiding van SBK) aan de desbetreffende leergang wordt zorg gedragen.

ARTIKEL 14 OPZEGGING

1. SBK en cliënt zijn te allen tijde gerechtigd de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten op te zeggen, zonder dat zij daartoe een opzegtermijn in acht behoeven te nemen.

2. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, onder motivering van de redenen die aan de opzegging ten grondslag liggen. In geval cliënt tot opzegging mocht overgaan, heeft SBK recht op vergoeding van het dientengevolge door haar geleden, aantoonbare bezettingsverlies.

ARTIKEL 15 TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN CLIËNT

Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt binnen zeven dagen na daartoe door SBK in gebreke te zijn gesteld, is SBK bevoegd de overeenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT

Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te ontwerpen aan het Nederlandse recht.

ARTIKEL 17 GESCHILLEN

Alle geschillen, van welke aard dan ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen cliënt en SBK mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank waaronder de feitelijke vestigingsplaats van SBK ressorteert. Een en ander laat onverlet de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter ter zake van geschillen welke tot haar competentie behoren.

ARTIKEL 18 HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om bij een open inschrijving binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Herroeping dient schriftelijk te geschieden. Indien u de overeenkomst herroept ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug.

BIJLAGE

KLACHTENPROCEDURE

* SBK staat voor professionaliteit, respect, veiligheid, vrijheid en verbinding en hanteert voor al haar opleidingen en diensten, de gedeponeerde algemene voorwaarden.

* Een cursist, opdrachtgever of cliënt (hierna: de klager) kan, eventueel middels zijn wettelijke vertegenwoordiger, een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving hetgeen is overeengekomen niet (volledig) wordt nagekomen.

* Een klacht over de uitvoering van hetgeen is overeengekomen dient schriftelijk en tijdig te worden ingediend bij SBK. Indien een klacht niet binnen een termijn van 6 weken na het constateren van het gebrek/de gebreken is ingediend, verliest de klager zijn/haar rechten.

* De klager zal zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.

* De klager ontvang van SBK in principe binnen 15 werkdagen een antwoord op de schriftelijk ingediende klacht.

* Indien de klacht niet binnen de vastgestelde termijn kan worden afgehandeld, ontvangt de klager van SBK een brief waarin SBK de ontvangst van de klacht nogmaals bevestigt en waarin wordt aangegeven binnen welke termijn de uiteindelijke reactie mag worden verwacht.

* Klachten worden vertrouwelijk en met volledige geheimhouding behandeld.

* Voor de behandeling van een geschil door SBK is geen vergoeding verschuldigd.

* Indien wenselijk kan een partij zich bij laten staan door een derde. Ook daarvoor geldt dat deze zich aan de geheimhoudingsplicht dient te houden. Kosten voor deze bijstand zijn voor de partij die deze derde inschakelt, tenzij SBK op grond van een gerechtelijk vonnis gehouden is deze kosten te vergoeden.

* Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat zowel door de klager als SBK -met wederzijds goedvinden- voorgelegd kan worden bij een mediator van advocatenkantoor HVG law.

* De uitkomst van de mediator is bindend voor beide partijen en zal door SBK worden geëerbiedigd en binnen 15 werkdagen na de uitspraak worden opgevolgd.

* Indien de klacht niet via een mediator opgelost kan worden, ontstaat een geschil dat zowel door klager als SBK eventueel aanhangig kan worden gemaakt bij de bevoegde kantonrechter.

* De uitkomst van een definitieve gerechtelijke uitspraak zal door SBK worden geëerbiedigd en binnen 15 werkdagen na het definitieve vonnis worden opgevolgd.

* SBK zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van 2 boekjaren bewaren.